About

"אני חושב משמע אני קיים"  אמרו את זה קודם לפני,

האדפטציה הפרטית שלי היא  "אני כותב משמע אני קיים".

לפעמים בתוך הקיום האפור היומיומי אני רוצה להרגיע את הטרטור הבלתי פוסק של ים המחשבות שלי.

אני מעלה אותן על כתב ויש רוגע סימלי ,  העננות מתבהרת כך לרגע  ונותנת לי מקום,

אי קטן בים סוער.

מי אני בעצם ?

אשה – אמא – אדם

אוחזת שניים ובן זוג בבורגנות נעימה.

לפעמים מחפשת יותר משמעות לפעמים מרגישה שכבר יש לי מספיק.